ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (GPSC273A) 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2570 3 ปี

2.69% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 * (GPSC283A) 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2571 4 ปี

2.86% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 * (GPSC313A) 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2574 7 ปี

3.17% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 * (GPSC333A) 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2576 9 ปี

3.46% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 * (GPSC363A) 01 มี.ค. 2567 01 มี.ค. 2579 12 ปี

3.70% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (GPSC354A) 04 เม.ย. 2566 04 เม.ย. 2578 12 ปี

3.78% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 * (GPSC256A) 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2568 3 ปี

2.55% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (GPSC276A) 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2570 5 ปี

3.04% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (GPSC306A) 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2573 8 ปี

3.56% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 * (GPSC326A) 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2575 10 ปี

3.75% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 * (GPSC376A) 10 มิ.ย. 2565 10 มิ.ย. 2580 15 ปี

4.40% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 * (GPSC258A) 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2568 5 ปี

2.11% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (GPSC308A) 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2573 10 ปี

2.94% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (GPSC358A) 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2578 15 ปี

3.24% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (GPSC24NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2567 5 ปี

2.24% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 * (GPSC26NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2569 7 ปี

2.52% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (GPSC29NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2572 10 ปี

2.86% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 พ.ศ. 2574 * (GPSC31NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2574 12 ปี

3.15% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 * (GPSC34NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2577 15 ปี

3.25% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (GPSC249A) 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2567 7 ปี

2.82% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW

« 1 »