ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 * (TOP285A) 03 พ.ค. 2566 03 พ.ค. 2571 5 ปี

3.32% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 * (TOP335A) 03 พ.ค. 2566 03 พ.ค. 2576 10 ปี

3.84% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2581 * (TOP385A) 03 พ.ค. 2566 03 พ.ค. 2581 15 ปี

4.24% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 * (TOP25NA) 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2568 3 ปี

2.99% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (TOP27NA) 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2570 5 ปี

3.64% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (TOP29NA) 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2572 7 ปี

4.13% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 * (TOP32NA) 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2575 10 ปี

4.49% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 * (TOP34NA) 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2577 12 ปี

4.79% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2580 * (TOP37NA) 11 พ.ย. 2565 11 พ.ย. 2580 15 ปี

5.09% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 2.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573** 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2573 10 ปี

2.50% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 3.75% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2593** 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2593 30 ปี

3.75% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 3.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2592** 17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2592 30 ปี

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.63% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571** 20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2571 10 ปี

4.63% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.38% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2591** 20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2591 30 ปี

5.38% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.88% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2586** 11 เม.ย. 2561 23 ม.ค. 2586 25 ปี

4.88% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.88% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2586 23 ม.ค. 2556 23 ม.ค. 2586 30 ปี

4.88% ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (TOP273A) 23 มี.ค. 2555 23 มี.ค. 2570 15 ปี

5.05% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP10 (บุคคลในวงจำกัด) หรือ PP-II/HNW
** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด โดยมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน

« 1 »