ข้อมูลหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์: เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Use of Proceeds) จะนำไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการลงทุน และการชำระคืนเงินทุนที่ ปตท. ได้จ่ายไปสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Refinance) ซึ่งได้แก่ โครงการปลูกป่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโครงการรักษาป่าระยะยาว และศูนย์เรียนรู้ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.) เป็นต้น

กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. เป็นไปตามมาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS) และมาตรฐาน Green Bond Principles 2018 โดย International Capital Market Association (ICMA)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
Green Bond Framework ดาวน์โหลด
Second Party Opinion Report  
  • Pre Issuance Verification Assurance Opinion
ดาวน์โหลด
  • Post Issuance Verification Assurance Opinion
ดาวน์โหลด
Certification  
  • CBI Certification
ดาวน์โหลด
  • Confirmation of approval for request for Climate Bonds Standard Certification
ดาวน์โหลด
PTT Green Bond Report  
  • Year 2020
ดาวน์โหลด
  • Year 2021
ดาวน์โหลด
  • Year 2022
ดาวน์โหลด