ข้อมูลหุ้นกู้ ปตท.

PTT Public Company Limited
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) วันจ่าย
ดอกเบี้ย
อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
ประเภท
การเสนอขาย
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC255A) 10 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2568 2 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 10 พ.ค. และ 10 พ.ย.

2.31% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (PTTC295A) 27 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2572 7 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 27 พ.ค. และ 27 พ.ย.

3.25% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชน) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 (PTTC344A) 08 เม.ย. 2565 08 เม.ย. 2577 12 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 8 เม.ย. และ 8 ต.ค.

3.47% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTC27OA) 08 เม.ย. 2565 08 ต.ค. 2570 5.5 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 8 เม.ย. และ 8 ต.ค.

2.45% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A) 08 เม.ย. 2565 08 เม.ย. 2568 3 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 8 เม.ย. และ 8 ต.ค.

1.79% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC248A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2567 3 ปี  ทุก 6 เดือน ในวันที่ 6 ก.พ. และ 6 ส.ค.

0.96% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2569 5 ปี  ทุก 6 เดือน ในวันที่ 6 ก.พ. และ 6 ส.ค.

1.31% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (PTTC288A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2571 7 ปี  ทุก 6 เดือน ในวันที่ 6 ก.พ. และ 6 ส.ค.

1.79% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (PTTC318A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2574 10 ปี  ทุก 6 เดือน ในวันที่ 6 ก.พ. และ 6 ส.ค.

2.37% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTC277A) 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2570 7 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 24 ม.ค. และ 24 ก.ค.

2.85% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชน) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2588 * (PTTC457A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2588 25 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 ม.ค. และ 2 ก.ค.

3.74% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (PTTC357A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2578 15 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 ม.ค. และ 2 ก.ค.

3.20% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (PTTC307A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2573 10 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 ม.ค. และ 2 ก.ค.

2.84% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 * (PTTC257A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2568 5 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 ม.ค. และ 2 ก.ค.

2.05% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 ปีที่ 75 และกรณีอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) * (PTTC10DA) 02 ธ.ค. 2553 02 ธ.ค. 2653 100 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค.

5.90% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) หนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (PTTC247A) 31 ก.ค. 2552 31 ก.ค. 2567 15 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 31 ม.ค. และ 31 ก.ค.

4.25% ต่อปี (31 ก.ค. 2552 - 31 ก.ค. 2557)

5.50% ต่อปี (31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2562)

5.75% ต่อปี (31 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567)

PO (การเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชน) หนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุน PP หรือ PP-II/HNW ในประเทศไทย
** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดยบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด โดยมี ปตท. เป็นผู้ค้ำประกัน
« 1 » 
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 3.70% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2613** 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2613 50 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 16 ม.ค. และ 16 ก.ค. 3.70% ต่อปี PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง)
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.5% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2585** 24 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2585 16 ปี 1 วัน ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 เม.ย. และ 25 ต.ค. 4.5% ต่อปี PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง)
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578** 24 ต.ค. 2562 03 ส.ค. 2578 23 ปี 9 เดือน 9 วัน ทุก 6 เดือน ในวันที่ 3 ก.พ. และ 3 ส.ค. 5.875% ต่อปี PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง)
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.5% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2585 (PTTF42OA) 25 ต.ค. 2555 25 ต.ค. 2585 30 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 เม.ย. และ 25 ต.ค. 4.5% ต่อปี PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง)
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 (PTTF358A) 03 ส.ค. 2548 03 ส.ค. 2578 30 ปี ทุก 6 เดือน ในวันที่ 3 ก.พ. และ 3 ส.ค. 5.875% ต่อปี PP (การเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง)
หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุน PP หรือ PP-II/HNW ในประเทศไทย
** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดยบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด โดยมี ปตท. เป็นผู้ค้ำประกัน
« 1 »