ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 * (PTTEPT265A) 10 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569 3 ปี

2.51% ต่อปี

หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTEPT274A) 05 เม.ย. 2565 05 เม.ย. 2570 5 ปี

2.09% ต่อปี

หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (PTTEPT294A) 05 เม.ย. 2565 05 เม.ย. 2572 7 ปี

2.69% ต่อปี

หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 (PTTEPT324A) 05 เม.ย. 2565 05 เม.ย. 2575 10 ปี

3.05% ต่อปี

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTEP26NA) 05 พ.ย. 2564 05 พ.ย. 2569 5 ปี

ปีที่ 1-2: 2% ต่อปี

ปีที่ 3-4: 2.25% ต่อปี

ปีที่ 5: 2.75% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 2.587% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570** 10 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2570 7 ปี

2.587% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 2.993% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573** 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2573 10 ปี

2.993% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 3.903% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2602** 06 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2602 40 ปี

3.903% ต่อปี

หุ้นกู้ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (PTTEP296A) 06 มิ.ย. 2557 06 มิ.ย. 2572 15 ปี

4.82% ต่อปี

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 (PTTEP12PA) 15 มิ.ย. 2555 - ไม่มีกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนเมื่อสิ้นปีที่ 10 และทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายดอกเบี้ยภายหลังปีที่ 10 เป็นต้นไป

ปีที่ 1-10: 5.85% ต่อปี

ปีที่ 11-30: 6.10% ต่อปี

ปีที่ 31-60: 6.85% ต่อปี

ปีที่ 61 เป็นต้นไป: 7.85% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 6.350% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2585*** 12 มิ.ย. 2555 12 มิ.ย. 2585 30 ปี

6.35% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP หรือ PP-II/HNW
** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดย PTTEP Treasury Center Company Limited (PTTEP TC - บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกัน
*** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดย PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF - บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้ำประกัน

« 1 »