ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC255A) 10 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2568 2 ปี

3.21% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (PTTC295A) 27 พ.ค. 2565 27 พ.ค. 2572 7 ปี

3.25% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (PTTC254A) 08 เม.ย. 2565 08 เม.ย. 2568 3 ปี

1.79% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTC27OA) 08 เม.ย. 2565 08 ต.ค. 2570 5.5 ปี

2.45% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 (PTTC344A) 08 เม.ย. 2565 08 เม.ย. 2577 12 ปี

3.47% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC248A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2567 3 ปี

0.96% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (PTTC268A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2569 5 ปี

1.31% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (PTTC288A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2571 7 ปี

1.79% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 (PTTC318A) 06 ส.ค. 2564 06 ส.ค. 2574 10 ปี

2.37% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (PTTC237A) 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2566 3 ปี

2.25% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTC277A) 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2570 7 ปี

2.85% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.20% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2613** 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2613 50 ปี

4.2% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 * (PTTC257A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2568 5 ปี

2.05% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (PTTC307A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2573 10 ปี

2.84% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (PTTC357A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2578 15 ปี

3.20% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2588 * (PTTC457A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2588 25 ปี

3.74% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 6.375% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578** 24 ต.ค. 2562 03 ส.ค. 2578 23 ปี 9 เดือน 9 วัน

6.375% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2585** 24 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2585 16 ปี 1 วัน

5% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 * (PTTC239A) 13 ก.ย. 2556 13 ก.ย. 2566 10 ปี

6.58% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.5% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2585 (PTTF42OA) 25 ต.ค. 2555 25 ต.ค. 2585 30 ปี

4.5% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุน PP หรือ PP-II/HNW ในประเทศไทย
** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดยบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด โดยมี ปตท. เป็นผู้ค้ำประกัน

« 1 2 »