ติดต่อสถาบันการเงิน

รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์

สถาบันการเงิน ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

คุณพิราวรรณ จิระรัตนรังศี

02-679-6722

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์โกลบอลมาร์เก็ตส์

02-266-3011 Ext. 25457

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารการเงิน

02-230-1340-1

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ทีมค้าและพัฒนาตลาดตราสารหนี้

02-670-4663-4, 02-670-4666

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สายงานธุรกิจตลาดทุน

02-470-3274

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอารีย์รัตน์ โฆศิรินนท์

02-658-8943, 089-895-1574

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

02-305-9449

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

-

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้

02-795-3892, 02-544-6614, 02-544-7873

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายค้าตราสารหนี้

02-208-5000 Ext. 8158, 8168, 8169

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สายงานการตลาดธุรกิจสถาบัน

02-343-4379-80