แบบฟอร์มและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้

ขั้นตอนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ 3 ประเภทดังนี้
 1. การเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือชื่อสกุล
 2. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และข้อมูลทั่วไป
 3. การแจ้งความประสงค์ให้นำเงินดอกเบี้ย/เงินต้น เข้าบัญชี

ช่องทางในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ตามสถานที่ ดังนี้
 • สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • สำนักงานนายทะเบียน: ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 โซน B&C เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-6784

เอกสารแสดงตน

1. การเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือชื่อสกุล

กรณีบุคคลธรรมดา
 • ใบหุ้นกู้ฉบับจริง
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลฉบับจริง
กรณีนิติบุคคล
 • ใบหุ้นกู้ฉบับจริง
 • หนังสือรับรอง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจตัวจริง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือชื่อสกุล

2. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และข้อมูลทั่วไป

กรณีบุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้นำใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลฉบับจริงมาพร้อมกัน
กรณีนิติบุคคล
 • หนังสือรับรอง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจตัวจริง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป

3. การแจ้งความประสงค์ให้นำเงินดอกเบี้ย/เงินต้น เข้าบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชี
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้นำใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลฉบับจริงมาพร้อมกัน ) ทั้งนี้ชื่อ – นามสกุลต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้นำเข้า
กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชี
 • หนังสือรับรอง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจตัวจริง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป
ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อด้วยตัวเองได้ตามสถานที่ ดังนี้
 • สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • สำนักงานนายทะเบียน: ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-5999 e-mail: BAY_Registrar@krungsri.com

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. การเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือชื่อสกุล

กรณีบุคคลธรรมดา
 • ใบหุ้นกู้ฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลมาพร้อมกัน)
 • ค่าธรรมเนียมออกใบหลักทรัพย์ใหม่ 20 บาท
กรณีนิติบุคคล
 • ใบหุ้นกู้ฉบับจริง
 • หนังสือรับรอง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลมาพร้อมกัน)
 • ค่าธรรมเนียมออกใบหลักทรัพย์ใหม่ 20 บาท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือชื่อสกุล

2. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และข้อมูลทั่วไป

กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลมาพร้อมกัน )
กรณีนิติบุคคล
 • หนังสือรับรอง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลมาพร้อมกัน)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป

3. การแจ้งความประสงค์ให้นำเงินดอกเบี้ย/เงินต้น เข้าบัญชี

กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชี
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลมาพร้อมกัน ) ทั้งนี้ชื่อ – นามสกุลต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้นำเข้า
กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชี
 • หนังสือรับรอง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลมาพร้อมกัน)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป

กรณีผู้ถือหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือนายหน้าซื้อ - ขายหลักทรัพย์ (Broker) เอกสารประกอบการดำเนินการของ Broker แต่ละรายอาจแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลจาก Broker ของท่านล่วงหน้าก่อนยื่นเอกสารเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ