ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (PTTGC296A) 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2572 7 ปี

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (PTTGC276A) 15 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2570 5 ปี

3.21% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 * (PTTGC346A) 15 มิ.ย. 2565 15 มิ.ย. 2577 12 ปี

4.00% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.40% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575* 30 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2575 10 ปี

4.40% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.20% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2595* 30 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2595 30 ปี

5.20% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (PTTGC271A) 25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2570 5 ปี

2.27% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (PTTGC291A) 25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2572 7 ปี

2.82% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 * (PTTGC321A) 25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2575 10 ปี

3.18% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 * (PTTGC341A) 25 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2577 12 ปี

3.53% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 2.98% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 * 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2574 10 ปี

2.98% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.30% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2594 * 18 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2594 30 ปี

4.30% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (PTTGC274A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2570 7 ปี

2.60% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (PTTGC304A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2573 10 ปี

2.99% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 * (PTTGC324A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2575 12 ปี

3.29% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (PTTGC354A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2578 15 ปี

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (PTTGC249A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2567 5 ปี

2.20% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 * (PTTGC269A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2569 7 ปี

2.43% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (PTTGC299A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2572 10 ปี

2.75% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PTTGC248A) 22 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2567 5 ปี

2.90% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP หรือ PP-II หรือ PP-II/HNW

« 1 »