ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (IRPC265D) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2569 3 ปี

3.20% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (IRPC265C) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2569 3 ปี

3.20% ต่อปี

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (IRPC285C) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2571 5 ปี

3.70% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (IRPC285B) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2571 5 ปี

3.70% ต่อปี

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (IRPC305B) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2573 7 ปี

4.00% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 (IRPC305A) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2573 7 ปี

4.00% ต่อปี

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 8 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 (IRPC335B) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2576 10 ปี

4.20% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 (IRPC335A) 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2576 10 ปี

4.20% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 * (IRPC265B) 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2569 4 ปี

3.03% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (IRPC275B) 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2570 5 ปี

3.10% ต่อปี

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (IRPC275A) 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2570 5 ปี

3.10% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (IRPC295A) 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2572 7 ปี

4.17% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 * (IRPC325A) 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2575 10 ปี

4.52% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 * (IRPC345A) 20 พ.ค. 2565 20 พ.ค. 2577 12 ปี

4.86% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (IRPC245A) 20 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2567 3 ปี

1.77% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (IRPC265A) 20 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2569 5 ปี

3.00% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 * (IRPC285A) 20 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2571 7 ปี

2.91% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 * (IRPC315A) 20 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2574 10 ปี

3.38% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 * (IRPC365A) 20 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2579 15 ปี

4.10% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (IRPC259A) 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2568 5 ปี

3.50% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP หรือ PP-II/HNW

« 1 2 »