ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 2.89% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573** 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2573 10 ปี

2.89% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.17% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2593** 18 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2593 30 ปี

4.17% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 3.93% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2592** 17 ต.ค. 2562 17 ต.ค. 2592 30 ปี

3.93% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.22% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571** 20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2571 10 ปี

5.22% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.96% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2591** 20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2591 30 ปี

5.96% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.03% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566** 11 เม.ย. 2561 23 ม.ค. 2566 5 ปี

4.03% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.33% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2586** 11 เม.ย. 2561 23 ม.ค. 2586 25 ปี

5.33% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 * (TOP213A) 12 มี.ค. 2557 12 มี.ค. 2564 7 ปี

4.61% ต่อปี

หุ้นกู้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (TOP243A) 12 มี.ค. 2557 12 มี.ค. 2567 10 ปี

4.84% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 3.63% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 23 ม.ค. 2556 23 ม.ค. 2566 10 ปี

3.63% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.88% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2586 23 ม.ค. 2556 23 ม.ค. 2586 30 ปี

4.88% ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (TOP273A) 23 มี.ค. 2555 23 มี.ค. 2570 15 ปี

5.05% ต่อปี

หุ้นกู้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 * (TOP224A) 30 เม.ย. 2553 30 เม.ย. 2565 12 ปี

4.80% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP10 (บุคคลในวงจำกัด) หรือ PP-II/HNW
** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด โดยมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน

« 1 »