ราคาหุ้นกู้ในตลาดรองของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
ราคาหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (GPSC219A) 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2564 4 ปี

2.21% ต่อปี

เพิ่มเติม
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (GPSC249A) 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2567 7 ปี

2.82% ต่อปี

เพิ่มเติม
หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »