ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 * (GPSC258A) 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2568 5 ปี

2.11% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (GPSC308A) 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2573 10 ปี

2.94% ต่อปี

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (GPSC358A) 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2578 15 ปี

3.24% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 * (GPSC22NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2565 3 ปี

1.97% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (GPSC24NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2567 5 ปี

2.24% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 * (GPSC26NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2569 7 ปี

2.52% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (GPSC29NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2572 10 ปี

2.86% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 พ.ศ. 2574 * (GPSC31NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2574 12 ปี

3.15% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 * (GPSC34NA) 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2577 15 ปี

3.25% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 * (GPSC219A) 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2564 4 ปี

2.21% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (GPSC249A) 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2567 7 ปี

2.82% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW

« 1 »