ติดต่อสถาบันการเงิน

รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์

สถาบันการเงิน ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

คุณพิราวรรณ จิระรัตนรังศี

02-679-6722

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายการขายผลิตภัณฑ์การเงินสำหรับนักลงทุนสถาบัน

02-021-6396-8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารการเงิน

0-2230-1340-1

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ทีมค้าและพัฒนาตลาดตราสารหนี้

02-670-4663-4, 02-670-4666

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สายงานธุรกิจตลาดทุน

0-2470-3099, 0-2008-3066

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอารีย์รัตน์ โฆศิรินนท์

0-2658-8943, 089-895-1574

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

0-2305-9449

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Non Credit Product Team

02-208-3071-75

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณพฤฒิพงศ์ ธรรมสอน

0-2795-3982, 090-903-5898

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายค้าตราสารหนี้

0-2208-5000 #8158, 8168, 8169

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สายงานการตลาดธุรกิจสถาบัน

02-343-4379-80