ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (TOP213A)* 12 มี.ค. 2557 12 มี.ค. 2564 7 ปี

4.61% ต่อปี

หุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 (TOP243A)* 12 มี.ค. 2557 12 มี.ค. 2567 10 ปี

4.84% ต่อปี

หุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (TOP273A)* 23 มี.ค. 2555 23 มี.ค. 2570 15 ปี

5.05% ต่อปี

หุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 (TOP224A)* 30 เม.ย. 2553 30 เม.ย. 2565 12 ปี

4.80% ต่อปี

หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »