ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (IRPC215A) 09 พ.ค. 2557 09 พ.ค. 2564 7 ปี

4.96% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (IRPC215B)* 09 พ.ค. 2557 09 พ.ค. 2564 7 ปี

4.96% ต่อปี

หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »