ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 * (IRPC229A) 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2565 2 ปี

2.76% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (IRPC239A) 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2566 3 ปี

3.00% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (IRPC259A) 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2568 5 ปี

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (IRPC309A) 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2573 10 ปี

3.93% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (IRPC359A) 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2578 15 ปี

4.40% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (IRPC215A) 09 พ.ค. 2557 09 พ.ค. 2564 7 ปี

4.96% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 * (IRPC215B) 09 พ.ค. 2557 09 พ.ค. 2564 7 ปี

4.96% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP หรือ PP-II/HNW

« 1 »