ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NB) 17 ต.ค. 2558 15 พ.ย. 2564 6 ปี 27 วัน

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NA) 15 ธ.ค. 2557 15 พ.ย. 2564 6 ปี 11 เดือน

4.00% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (PTTC20NA) 27 พ.ย. 2556 15 พ.ย. 2563 6 ปี 11 เดือน 19 วัน

4.75% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (PTTC239A)* 13 ก.ย. 2556 13 ก.ย. 2566 10 ปี

6.58% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 ปีที่ 75 และกรณีอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) (PTTC10DA)* 02 ธ.ค. 2553 02 ธ.ค. 2653 100 ปี

5.90% ต่อปี (Put Option ปีที่ 50 และ ปีที่ 75)

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTC222A)* 25 ก.พ. 2553 25 ก.พ. 2565 12 ปี

4.50% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 10) (PTTC247A) 31 ก.ค. 2552 31 ก.ค. 2567 15 ปี

4.25% ต่อปี (31 ก.ค. 2552 - 31 ก.ค. 2557)

5.50% ต่อปี (31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2562)

5.75% ต่อปี (31 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567)

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 8) (PTTC243A) 06 มี.ค. 2552 06 มี.ค. 2567 15 ปี

5.00% ต่อปี (6 มี.ค. 2552 -5 มี.ค. 2557)

6.20% ต่อปี (6 มี.ค. 2557 - 5 มี.ค. 2560)

6.80% ต่อปี (6 มี.ค. 2560 - 5 มี.ค. 2567)

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC215A) 23 พ.ค. 2549 23 พ.ค. 2564 15 ปี

6.53% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (PTTC208A) 25 ส.ค. 2548 25 ส.ค. 2563 15 ปี

5.95% ต่อปี

หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »