ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

TOP273A*

หุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 (TOP273A)*
วันที่ออก
23 มี.ค. 2555
วันครบกำหนด
23 มี.ค. 2570
อัตราดอกเบี้ย %
5.05% ต่อปี
ราคาอ้างอิง 23 กันยายน 2559
* ราคาบาทต่อหน่วย ราคารับซื้อหรือราคาเสนอขายที่ดีที่สุด
สถาบันการเงิน ราคารับซื้อ 1 ราคาเสนอขาย 2 ติดต่อสถาบันการเงิน
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน
1,145.61 3.39% 1,160.57 3.34%

ฝ่ายค้าตราสารหนี้
0-2208-5000 #8158, 8168, 8169

หมายเหตุ

 1. ราคาและอัตราผลตอบแทนข้างต้นเป็นการรวบรวมจากการสถาบันการเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นข้อมูลให้นักลงทุนใช้เพื่อการ อ้างอิงก่อนการตัดสินใจซื้อขาย มิใช่ราคาชี้นำการซื้อขายสถาบันการเงินผู้เสนอราคาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การเสนอราคา และวันส่งมอบและวันชำระค่าหุ้นกู้
  • ราคารับซื้อ: ราคาที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (Gross Price) ต่อ 1 หน่วย อ้างอิงจากจำนวนเงินไถ่ถอนขั้นต่ำ 1 แสนบาท ซึ่งคำนวณถึงวัน ส่งมอบ ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 นับจากวันตกลงซื้อขาย
  • ราคาเสนอขาย: ราคาที่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย (Gross Price) ต่อ 1 หน่วย อ้างอิงจากจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 แสนบาท ซึ่งคำนวณถึง วันส่ง มอบซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 นับจากวันตกลงซื้อขาย
  • วันส่งมอบและวันชำระค่าหุ้นกู้: วันทำการที่ 2 นับจากวันตกลงซื้อขาย ทั้งนี้วันส่งมอบและวันชำระค่าหุ้นกู้จริงอาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
 3. ภาษี
  ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี 15% จากกำไรที่เกิดจากการขายตราสารหนี้
  ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้จากดอกเบี้ย ที่ได้รับทุกงวด

วิธีคำนวณเบื้องต้น