ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (PTTC237A) 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2566 3 ปี

2.25% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (PTTC277A) 24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2570 7 ปี

2.85% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.20% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2613** 16 ก.ค. 2563 16 ก.ค. 2613 50 ปี

4.2% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 * (PTTC227A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2565 2 ปี

1.21% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 * (PTTC257A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2568 5 ปี

2.05% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (PTTC307A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2573 10 ปี

2.84% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (PTTC357A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2578 15 ปี

3.20% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2588 * (PTTC457A) 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2588 25 ปี

3.74% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 6.375% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578** 24 ต.ค. 2562 03 ส.ค. 2578 23 ปี 9 เดือน 9 วัน

6.375% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2585** 24 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2585 16 ปี 1 วัน

5% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NB) 19 ต.ค. 2558 15 พ.ย. 2564 6 ปี 27 วัน

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NA) 15 ธ.ค. 2557 15 พ.ย. 2564 6 ปี 11 เดือน

4.00% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 * (PTTC239A) 13 ก.ย. 2556 13 ก.ย. 2566 10 ปี

6.58% ต่อปี

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 4.5% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2585 (PTTF42OA) 25 ต.ค. 2555 25 ต.ค. 2585 30 ปี

4.5% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 ปีที่ 75 และกรณีอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) * (PTTC10DA) 02 ธ.ค. 2553 02 ธ.ค. 2653 100 ปี

5.90% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 * (PTTC222A) 25 ก.พ. 2553 25 ก.พ. 2565 12 ปี

4.50% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 10) (PTTC247A) 31 ก.ค. 2552 31 ก.ค. 2567 15 ปี

4.25% ต่อปี (31 ก.ค. 2552 - 31 ก.ค. 2557)

5.50% ต่อปี (31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2562)

5.75% ต่อปี (31 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567)

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 8) (PTTC243A) 06 มี.ค. 2552 06 มี.ค. 2567 15 ปี

5.00% ต่อปี (6 มี.ค. 2552 -5 มี.ค. 2557)

6.20% ต่อปี (6 มี.ค. 2557 - 5 มี.ค. 2560)

6.80% ต่อปี (6 มี.ค. 2560 - 5 มี.ค. 2567)

หุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ดอกเบี้ย 5.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 (PTTF358A) 03 ส.ค. 2548 03 ส.ค. 2578 30 ปี

5.875% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุน PP หรือ PP-II/HNW ในประเทศไทย
** หุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนในต่างประเทศโดยบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด โดยมี ปตท. เป็นผู้ค้ำประกัน

« 1 »