ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 * (PTTGC274A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2570 7 ปี

2.60% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 * (PTTGC304A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2573 10 ปี

2.99% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 * (PTTGC324A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2575 12 ปี

3.29% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 * (PTTGC354A) 08 เม.ย. 2563 08 เม.ย. 2578 15 ปี

3.50% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 * (PTTGC249A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2567 5 ปี

2.20% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 * (PTTGC269A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2569 7 ปี

2.43% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 * (PTTGC299A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2572 10 ปี

2.75% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PTTGC248A) 22 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2567 5 ปี

2.90% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PTTGC218B) (PTTGC218) 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2564 4 ปี

3.05% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTGC218A) 08 ส.ค. 2557 08 ส.ค. 2564 7 ปี

4.50% ต่อปี

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันอายุ 10 ปี จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (PTTGC USD NOTES) 19 ก.ย. 2555 19 ก.ย. 2565 10 ปี

4.25% ต่อปี

หมายเหตุ :
* หุ้นกู้เสนอขายสำหรับ PP หรือ PP-II หรือ PP-II/HNW

« 1 »