ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ของบริษัทพีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 (PTTGC218A)
08 ส.ค. 2557 08 ส.ค. 2564 7 ปี

4.50% ต่อปี

หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »