ราคาหุ้นกู้ในตลาดรองของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
ราคาหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PTTGC218B) 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2564 4 ปี

3.05% ต่อปี

เพิ่มเติม
หุ้นกู้ของบริษัทพีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 (PTTGC218A)
08 ส.ค. 2557 08 ส.ค. 2564 7 ปี

4.50% ต่อปี

เพิ่มเติม
หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »