ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2567 5 ปี

2.20% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (PTTGC269A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2569 7 ปี

2.43% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (PTTGC299A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2572 10 ปี

2.75% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC248A) 22 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2567 5 ปี

2.90% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PTTGC218B) 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2564 4 ปี

3.05% ต่อปี

หุ้นกู้ของบริษัทพีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2564 (PTTGC218A)
08 ส.ค. 2557 08 ส.ค. 2564 7 ปี

4.50% ต่อปี

หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »