ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (PTTEP296A)* 06 มิ.ย. 2557 06 มิ.ย. 2572 15 ปี

4.82% ต่อปี

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 (PTTEP12PA) 15 ก.ค. 2555 31 ส.ค. 2564 ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการหรือเมื่อผู้ออกหุนกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนตามเงื่อนไข

5.85% ต่อปี สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 10

6.10% ต่อปี สำหรับปีที่ 11 ถึงปีที่ 30

6.85% ต่อปี สำหรับปีที่ 31 ถึงปีที่ 60

ปีที่ 61 เป็นต้นไป : 7.85%

หมายเหตุ : - * รุ่นที่เสนอขายสำหรับ PP-II/HNW
« 1 »