ข้อมูลหุ้นกู้ ปตท.

PTT Public Company Limited
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) วันจ่าย
ดอกเบี้ย
อัตรา
ดอกเบี้ย (%)
ประเภท
การเสนอขาย
ดาวน์โหลด
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC249A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2567 5 ปี

2.20% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (PTTGC269A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2569 7 ปี

2.43% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (PTTGC299A) 05 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2572 10 ปี

2.75% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (PTTGC248A) 22 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2567 5 ปี

2.90% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)
หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (PTTGC218B) 31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2564 4 ปี

3.05% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NB) 17 ต.ค. 2558 15 พ.ย. 2564 6 ปี 27 วัน ทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย.

3.50% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NA) 15 ธ.ค. 2557 15 พ.ย. 2564 6 ปี 11 เดือน ทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย.

4.00% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (PTTC20NA) 27 พ.ย. 2556 15 พ.ย. 2563 6 ปี 11 เดือน 19 วัน ทุก 6 เดือน ในวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย.

4.75% ต่อปี

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (PTTC239A)* 13 ก.ย. 2556 13 ก.ย. 2566 10 ปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน

6.58% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) FACT SHEETหนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 ปีที่ 75 และกรณีอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) (PTTC10DA)* 02 ธ.ค. 2553 02 ธ.ค. 2653 100 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค.

5.90% ต่อปี (Put Option ปีที่ 50 และ ปีที่ 75)

PP (การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) หนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTC222A)* 25 ก.พ. 2553 25 ก.พ. 2565 12 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 ก.พ. และ 25 ส.ค.

4.50% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง)
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 10) (PTTC247A) 31 ก.ค. 2552 31 ก.ค. 2567 15 ปี

4.25% ต่อปี (31 ก.ค. 2552 - 31 ก.ค. 2557)

5.50% ต่อปี (31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2562)

5.75% ต่อปี (31 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567)

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) หนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 8) (PTTC243A) 06 มี.ค. 2552 06 มี.ค. 2567 15 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 6 มี.ค. และ 6 ก.ย.

5.00% ต่อปี (6 มี.ค. 2552 -5 มี.ค. 2557)

6.20% ต่อปี (6 มี.ค. 2557 - 5 มี.ค. 2560)

6.80% ต่อปี (6 มี.ค. 2560 - 5 มี.ค. 2567)

PO (การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) หนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC215A) 23 พ.ค. 2549 23 พ.ค. 2564 15 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 23 พ.ค. และ 23 พ.ย.

6.53% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) หนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (PTTC208A) 25 ส.ค. 2548 25 ส.ค. 2563 15 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 ก.พ. และ 25 ส.ค.

5.95% ต่อปี

PP (การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) หนังสือชี้ชวน
« 1 » 
หุ้นกู้สกุลต่างประเทศ U.S.$600,000,000 4.5% Senior Notes due 2042 (PTTFN42OA) 25 ต.ค. 2555 25 ต.ค. 2585 30 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 25 เม.ย. และ 25 ต.ค.

4.5% ต่อปี PP (การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) หนังสือชี้ชวน
หุ้นกู้สกุลต่างประเทศ U.S.$350,000,000 5.875% Notes due 2035 (PTTFN358A) 03 ส.ค. 2548 03 ส.ค. 2578 30 ปี

ทุก 6 เดือน ในวันที่ 3 ก.พ. และ 3 ส.ค.

5.875% ต่อปี PP (การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเจาะจง) หนังสือชี้ชวน
« 1 »