บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


!!!!เปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563!!!! จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)


อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA (tha)”
โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

กำหนดการ

ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย เปิดจองซื้อ
หุ้นกู้อายุ 3 ปี (หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 2.25% ต่อปี ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563
หุ้นกู้อายุ 7 ปี 2.85% ต่อปี ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563โดยให้สิทธิกับ ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท.

(8 รุ่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วระหว่างปี 2559 ถึง 2562) จองซื้อในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 !!!!โดยผู้ถือหุ้นกู้เดิมสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทาง Website นี้!!!! https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking ระหว่างวันที่ 8 - 20 กรกฎาคม 2563


ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

คำเตือน :

  • โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ :

  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784