Workshop สอนเทคนิคพื้นฐานการ ถ่ายภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์อุรชา จักรคชาพล
สถานที่: ร้านอาหาร สวนทิพย์บ้านเจ้าพระยา

วันพุธที่ 16 ต.ค. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง