ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 2/2563