ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

PTTC10DA*

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50 ปีที่ 75 และกรณีอื่น ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ) (PTTC10DA)*
วันที่ออก
02 ธ.ค. 2553
วันครบกำหนด
02 ธ.ค. 2653
อัตราดอกเบี้ย %
5.90% ต่อปี (Put Option ปีที่ 50 และ ปีที่ 75)