ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

PTTC247A

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 10) (PTTC247A)
วันที่ออก
31 ก.ค. 2552
วันครบกำหนด
31 ก.ค. 2567
อัตราดอกเบี้ย %
4.25% ต่อปี (31 ก.ค. 2552 - 31 ก.ค. 2557)
5.50% ต่อปี (31 ก.ค. 2557 - 31 ก.ค. 2562)
5.75% ต่อปี (31 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2567)
ราคาอ้างอิง 23 กันยายน 2559
* ราคาบาทต่อหน่วย ราคารับซื้อหรือราคาเสนอขายที่ดีที่สุด
สถาบันการเงิน ราคารับซื้อ 1 ราคาเสนอขาย 2 ติดต่อสถาบันการเงิน
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน
1,222.06 2.62% 1,226.30 2.57%

ฝ่ายค้าตราสารหนี้
0-2208-5000 #8158, 8168, 8169

หมายเหตุ

 1. ราคาและอัตราผลตอบแทนข้างต้นเป็นการรวบรวมจากการสถาบันการเงินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นข้อมูลให้นักลงทุนใช้เพื่อการ อ้างอิงก่อนการตัดสินใจซื้อขาย มิใช่ราคาชี้นำการซื้อขายสถาบันการเงินผู้เสนอราคาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การเสนอราคา และวันส่งมอบและวันชำระค่าหุ้นกู้
  • ราคารับซื้อ: ราคาที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (Gross Price) ต่อ 1 หน่วย อ้างอิงจากจำนวนเงินไถ่ถอนขั้นต่ำ 1 แสนบาท ซึ่งคำนวณถึงวัน ส่งมอบ ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 นับจากวันตกลงซื้อขาย
  • ราคาเสนอขาย: ราคาที่รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย (Gross Price) ต่อ 1 หน่วย อ้างอิงจากจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 แสนบาท ซึ่งคำนวณถึง วันส่ง มอบซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 นับจากวันตกลงซื้อขาย
  • วันส่งมอบและวันชำระค่าหุ้นกู้: วันทำการที่ 2 นับจากวันตกลงซื้อขาย ทั้งนี้วันส่งมอบและวันชำระค่าหุ้นกู้จริงอาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
 3. ภาษี
  ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี 15% จากกำไรที่เกิดจากการขายตราสารหนี้
  ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้จากดอกเบี้ย ที่ได้รับทุกงวด

วิธีคำนวณเบื้องต้น