บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือขี้ชวนวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563


อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AAA (tha)”
โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563


ประเภทหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้อายุ 3 ปี (หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 2.25% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 7 ปี 2.85% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท

“ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)”

ดาวน์โหลด

คำเตือน :

  • โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ :

  • บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน