ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
พาเที่ยว ประเทศ Morocco แบบ ออนไลน์ (ออกอากาศสด) โดย คุณ กาญจนา หงษ์ทอง